Welcome to Forum po moj merak @ VladicinHan.com

Forum po moj merak @ VladicinHan.com

Author Topic: „Škola bez nasilja – ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu“  (Read 6620 times)

0 Members i 1 gost pregledaju ovu temu.

13 Novembar, 2011, 18:23:02
  • Moderator
  • Deda meraklija
  • *****
  • Posts: 650
  • Ocena: +62/-9
  • Gender: Female


 

Program „Škola bez nasilja – ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu“

Realizacija programa „Škola bez nasilja“ započeta je školske 2005/06. godine. Program sprovodi UNICEF u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom rada i socijalne politike, Savetom za prava deteta Vlade Republike Srbije, Zavodom za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja, a od školske 2008/09. godine i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom omladine i sporta.
 

Glavni cilj programa „Škola bez nasilja“ jeste stvaranje bezbedne i podsticajne sredine za učenje, rad i razvoj. U okviru ovog programa nasilje je definisano kao svaki oblik ponašanja koji ima za cilj namerno nanošenje psihičkog ili fizičkog bola drugome.

S obzirom na postavljeni cilj, trajanje programa nije vremenski ograničeno; program je razvojni i nastoji da postane sastavni deo vaspitnog rada u školama. Program je pre svega namenjen deci, nastavnicima i zaposlenima u školama, ali i roditeljima i čitavoj lokalnoj zajednici.
 

Saznaj više»

Trenutno se sprovodi u 188 osnovnih i 9 srednjih škola širom Srbije. Programom je obuhvaćeno više od 136.000 učenika i 12.500 odraslih iz 64 mesta u Srbiji. Sertifikat o uspešno realizovanom programu dobila je 101 škola.
Konkurs za škole koje žele da se uključe u program stalno je otvoren, a uključivanje novih škola odvija se svakog polugodišta u skladu sa finansijskim mogućnostima. Izbor prijavljenih škola obavlja se na osnovu prijava škola, geografske distribucije, raspoloživih sredstava te kapaciteta škole i lokalne zajednice.
Broj zainteresovanih i prijavljenih škola veći je od finansijskih mogućnosti, a tokom 2009. godine finansijsku podršku uključivanju škola u program dali su i sami roditelji, škole i lokalne samouprave.

 

Nasilje među decom

Prvi korak u realizaciji programa usmeren je na uočavanje problema i omogućavanje zaposlenima u školi da se upoznaju sa objektivno utvrdjenim činjenicama o nasilju u njihovoj školi. Istraživanje o vrstama i intenzitetu nasilja sprovedeno je u svim do sada uključenim školama, a istraživanje u prvih 50 škola sprovedeno na uzorku od 26.947 učenika i 3.397 odraslih donelo je podatke da je 65% učenika bar jednom, a 24% više puta bilo izloženo nekom obliku nasilnog ponašanja u periodu od tri meseca. Najzastupljeniji oblici nasilnog ponašanja jesu verbalno nasilje, širenje laži i spletkarenje te pretnje i zastrašivanja. 
 

Komponente programa

Svaka škola formira tim koji je zadužen za podršku programu i praćenje realizacije programa u školi. To je ujedno i Tim za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, koji je propisan Posebnim protokolom za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Ovaj protokol je donelo Ministarstvo prosvete, a on se odnosi na sve obrazovno-vaspitne ustanove.

Program je razvijen kroz četiri sadržinske komponente:

Saznaj više»

 
istraživačka komponenta – istraživanje iskustava i stavova svih u školi o nasilju, obrada i prezentacija rezultata nastavnicima, deci, roditeljima i lokalnoj zajednici;
edukativna komponenta – obuka nastavnika i školskog osoblja o nasilju, o veštinama komunikacije, o otvorenom dijalogu izmedju dece i odraslih, o preventivnoj ulozi školskih pravila, o restituciji tj. nadoknadi štete, o pozitivnoj disciplini, o konstruktivnoj intervenciji, o formiranju unutrašnje zaštitne mreže i spoljašnje zaštitne mreže u školi;
vršnjačka komponenta – rad sa vršnjacima na prepoznavanju i otkrivanju nasilja, vršnjačkoj zaštiti, izgradnji uzajamnog poverenja i smanjenju nasilnog ponašanja medju vršnjacima;
komponenta porodica / mediji / lokalna zajednica – promocija uzajamne saradnje i mobilisanje javnosti za izgradnju savezništva i aktivno delovanje na smanjenju nasilja u zajednici.
 

Koraka ka „ŠKOLI BEZ NASILjA“
Primena programa i trajna ugradnja u školski program rada / školski kurikulum traje najmanje jednu školsku godinu. U ovom procesu škola prolazi kroz sedam koraka:

Saznaj više»

•podizanje svesti o problemu – prihvatanje da se u školi dogadja nasilje;
•formiranje unutrašnje zaštitne mreže (UZM) – donošenje procedura i mehanizama za njeno trajno funkcionisanje;
•uspešno funkcionisanje UZM – definisane procedure za evidentiranje nasilja i preduzimanje mera zaštite;
•formiranje spoljašnje zaštitne mreže (SZM) – uključivanje doma zdravlja, centra za socijalni rad, opštine i policijske uprave u funkcionisanje programa u školama;
•obraćanje za pomoć dece/porodica izloženih nasilju – uspostavljanje poverenja u unutrašnji i spoljašnji tim pomagača (zaštitne mreže);
•funkcionisanje sistema intervenisanja – definisane procedure za pravovremen i konstruktivan odgovor na nasilje, interventni i preventivni programi primenjuju se u školskoj praksi;
•samoprocena škole – da li je škola postala bezbedno okruženje za decu/učenike; roditelji i nastavnici smatraju da škola može samostalno da nastavi sa programom i smatraju da je škola sigurnije mesto za razvoj.
 

Da decu ne boli kada su u školi!

 

Pored osnovnog sadržaja, u sve škole uvedeni su novi segmenti programa:• Dodatna podrška roditeljima za vaspitanje i saradnju sa decom po pitanju nasilja te podsticanje partnerstva roditelja, dece i škole ostvareni su kroz publikovanje i distribuciju priručnika za roditelje Šta je danas bilo u školi? Priručnik je nastao na osnovu iskustava u radu sa roditeljima u okviru programa „Škola bez nasilja“ i dostupan je na zvaničnoj Internet stranici UNICEF-a: www unicef.org/Serbia.

 

• U školama i široj javnosti organizovana je i sprovedena afirmativna kampanja Ja sam faca, usmerena ka razvoju pozitivnih vrednosti kod dece. Na pomenutoj Internet adresi nalaze se i materijali iz ove kampanje.


• Fer plej je sportski pojam, a i u životu je zaživeo kroz realizaciju programa „Škola bez nasilja“. U 60 škola održan je Košarkaški fer plej turnir. U 14 gradova održane su ulične akcije sa namerom da se istakne značaj fer igre za decu, a dečje učešće je objedinjeno u publikaciji Fer plej. Publikacija „Fer je kad igra Fer“ (takodje je dostupna na UNICEF-ovom sajtu) nastala je posle volonterske akcije i otkriva nam kako deca doživljavaju fer odnos u sportu i životu. Fer plej turnir u fudbalu organizovan je u aprilu 2010. Godine. U njemu je učestvovalo 28 škola iz 4 grada Srbije.

 

Zahvaljujući partnerstvu sa Sekretarijatom za obrazovanje grada Beograda, sve škole sa opštine Zvezdara i skoro sve sa opštine Stari Grad započele su 2009. godine sa realizacijom programa. Tokom 2009. godine program je dodatno pospešio saradnju sa lokalnom zajednicom. Početkom 2010. godine programu se priključilo novih 14 osnovnih škola, zahvaljujući podršci Sekretarijata za obrazovanje grada Beograda. Nastojaće se da se nastavi praksa uključivanja  program svih škola u pojedinim opštinama.

 

Program „Škola bez nasilja“ finansira se isključivo sredstvima prikupljenim u lokalnoj zajednici te donacijama gradjana i privrednika putem „usvajanja škola“.


Obezbedjivanje finansijskih sredstava i realizacija osnovnog dela programa je u nadležnosti UNICEF-a. Nacionalni ambasadori UNICEF-a Aleksandar Saša Djordjević i Ana Ivanović, ali i brojni privrednici i gradjani, omogućili su svojim donacijama uspešno sprovodjenje programa u školama.

 

Devojčice i dečaci u školama u kojima se sprovodi program već menjaju nasilne obrasce ponašanja i zajedno sa svojim učiteljima, nastavnicima i roditeljima stvaraju bezbedniju i stimulativniju sredinu u kojoj uče, rastu i razvijaju svoje potencijale.

 

Budući da je sveobuhvatna, „Škola bez nasilja“ traži vreme i predanost na putu ka promenama u načinu razmišljanja i stavovima odraslih u školi. Da bi se program uspešno sprovodio u školama, potrebni su podrška i aktivno učešće direktora, angažman i doprinos svih zaposlenih, nesmetan protok informacija izmedju djaka i nastavnika, nastavnika i roditelja, uvrštavanje programskih sadržaja u prioritetne aktivnosti škole te dobra saradnja sa institucijama u lokalnoj zajednici, domom zdravlja, policijom i centrom za socijalni rad.

 

Zbog svega navedenog, neophodan je nastaviti saradnju sa gradjanima, lokalnim zajednicama, poslovnim sektorom i državnim institucijama u cilju sveobuhvatnije promocije pozitivnih vrednosti i smanjivanja nasilja, ali i obezbedjivanja sredstava za intenzivnije sprovodjenje programa.

 

 

Uključite se i Vi! Pomozite nam, da započnemo realizaciju programa u školama koje već čekaju na donatora i da omogućimo i drugim školama da pokrenu ovaj projekat. Tako ćemo zajedno da izgradimo mrežu sigurnih i podsticajnih sredina u kojima naša deca mogu da postignu bolji uspeh u školi, postanu srećnija i sigurnija u sebe. Mesto i školu koju ćete donirati možete sami opredeliti, u zavisnosti od kompanijskih ciljeva i značaja pojedinih tržišta.

 

Uplatu možete izvršiti na račun UNICEF-a, broj: 908-20501-70, poziv na broj:
43973-0070000000009, svrha uplate: 920 - „Škola bez nasilja“.

http://www.vladicinhan.com/